Warning: Use of undefined constant translate_tb_widget_register - assumed 'translate_tb_widget_register' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/iphonecafe.dk/public_html/wp-content/plugins/translate-this-button/ttb-sidebar-widget.php on line 129
Privatlivspolitik - iPhonecafe

Dansk

(English privacy policy below!)

Denne “Privacy Policy” regulerer den måde, hvorpå iPhoneCafe.dk indsamler, bruger, vedligeholder og videregiver oplysninger indsamlet fra brugere (hver især en “Bruger”) af http://www.iphonecafe.dk websted (“Webstedet”). Denne fortrolighedspolitik gælder for webstedet og alle produkter og tjenester, der tilbydes af iPhoneCafe.dk.

Oplysninger om personlig identifikation

Vi kan indsamle personlige identifikation oplysninger fra brugere i en række forskellige måder, herunder, men ikke begrænset til, når brugerne besøger vores hjemmeside, registrere på webstedet, placere en ordre, og i forbindelse med andre aktiviteter, tjenester, funktioner eller ressourcer, vi gør tilgængelig på vores hjemmeside. Brugerne kan blive bedt om, det er relevant, navn, email adresse, kreditkortoplysninger. Brugere kan dog besøge vores hjemmeside anonymt. Vi vil indsamle personlige identifikation oplysninger fra brugere, hvis de frivilligt afgive sådanne oplysninger til os. Brugere kan altid nægte at levere personligt id-oplysninger, bortset fra at det kan forhindre dem i at deltage i visse site relaterede aktiviteter.

Ikke-personlige oplysninger til identificering

Vi kan indsamle ikke-personlige identifikationsoplysninger om brugere, når de interagerer med vores site. Ikke-personlige oplysninger til identificering kan omfatte browser navn, hvilken type af computer og tekniske oplysninger om Brugere hjælp af forbindelse til vores hjemmeside, som operativsystemet og de ​​anvendte Internet-udbydere og andre lignende oplysninger.

Web browser cookies

Vores hjemmeside kan bruge “cookies” for at forbedre brugeroplevelsen. Brugerens webbrowser placerer cookies på deres harddisk til registreringsformål og til tider at spore oplysninger om dem. Brugeren kan vælge at indstille deres browser til at afvise cookies eller til at advare dig, når der sendes en cookie. Hvis de gør det, opmærksom på, at visse dele af hjemmesiden ikke kan fungere ordentligt.

Sådan bruger vi de indsamlede oplysninger

iPhoneCafe.dk kan indsamle og bruge Brugere personlige oplysninger til følgende formål:

– At forbedre vores site, kan vi bruge feedback, du giver til at forbedre vores produkter og tjenester.

Sådan beskytter vi dine oplysninger

Vi vedtager passende dataindsamling, lagring og behandling praksis og sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod uautoriseret adgang, ændring, afsløring eller ødelæggelse af dine personlige oplysninger, brugernavn, password, oplysninger og data, der er lagret på vores hjemmeside transaktion.

Deling af dine personlige oplysninger

Vi vil ikke sælge, bytte eller leje Brugere information personlig identifikation til andre. Vi kan dele generiske samlede demografiske oplysninger ikke knyttet til nogen personlige identifikation oplysninger om besøgende og brugere med vores forretningspartnere, betroede partnere og annoncører til ovennævnte formål.

Tredjeparts websteder

Brugerne kan finde reklamer eller andet indhold på vores hjemmeside, der linker til websteder og tjenester af vores partnere , leverandører, annoncører , sponsorer, licensgivere og andre tredjeparter. Vi kontrollerer ikke indholdet eller links, der vises på disse websteder og er ikke ansvarlige for den praksis, der er ansat af websites linkes til eller fra vores hjemmeside . Desuden er disse websteder eller tjenester, herunder deres indhold og links , kan være i konstant forandring . Disse websteder og tjenester kan have deres egen politik om beskyttelse og kundeservice politikker. Browsing og interaktion på et andet websted , herunder hjemmesider, som har et link til vores hjemmeside , er underlagt denne hjemmesides egne vilkår og politikker.

Reklame

Annoncer, der vises på vores hjemmeside kan leveres til brugere af reklamer partnere, der kan fastsætte cookies. Disse cookies tillader annoncen server kan genkende din computer , hver gang de sender dig en online reklame til at indsamle ikke oplysninger personlig identifikation om dig eller andre, der bruger din computer. Disse oplysninger giver annoncenetværk til , blandt andet , levere målrettede reklamer , som de mener vil være af størst interesse for dig . Denne fortrolighedspolitik dækker ikke brugen af ​​cookies fra annoncører .

Google Adsense

Nogle af de annoncer, kan betjenes af Google. Googles brug af DART cookie gør det muligt at vise annoncer til brugerne baseret på deres besøg på vores hjemmeside og andre websteder på internettet. DART bruger “ikke personligt identificerbare oplysninger” og sporer ikke personlige oplysninger om dig, såsom dit navn, e-mail-adresse, fysisk adresse, osv. Du kan fravælge brugen af DART-cookien ved at besøge Googles annonce-og indholdsnetværket privacy politik på http://www.google.com/privacy_ads.html

Ændringer i denne fortrolighedspolitik

iPhoneCafe.dk har beføjelse til at opdatere denne fortrolighedspolitik til enhver tid. Når vi gør det, vil vi sende en meddelelse på forsiden af ​​vores hjemmeside. Vi opfordrer brugere til at løbende tjekke denne side for eventuelle ændringer at holde dig opdateret om, hvordan vi er med til at beskytte de personlige oplysninger, vi indsamler. Du anerkender og accepterer, at det er dit ansvar at gennemgå denne fortrolighedspolitik med jævne mellemrum og blive bevidste om ændringer.

Din accept af disse betingelser

Ved at bruge dette websted tilkendegiver du din accept af denne politik. Hvis du ikke kan acceptere denne politik, skal du ikke bruge vores hjemmeside. Din fortsatte brug af hjemmesiden efter offentliggørelse af ændringer af denne politik vil blive anset for din accept af disse ændringer.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til denne fortrolighedspolitik, den praksis af dette websted, eller din omgang med dette websted, bedes du kontakte os på: admin@iphonecafe.dk

iPhoneCafe.dk
København, Danmark 
http://www.iphonecafe.dk

(Dette dokument blev sidst opdateret den 4 februar 2014)

 

English

This Privacy Policy governs the manner in which iPhoneCafe.dk collects, uses, maintains and discloses information collected from users (each, a “User”) of the http://www.iphonecafe.dk website (“Site”). This privacy policy applies to the Site and all products and services offered by iPhoneCafe.dk. 

Personal identification information 

We may collect personal identification information from Users in a variety of ways, including, but not limited to, when Users visit our site, register on the site, place an order, and in connection with other activities, services, features or resources we make available on our Site. Users may be asked for, as appropriate, name, email address, credit card information. Users may, however, visit our Site anonymously. We will collect personal identification information from Users only if they voluntarily submit such information to us. Users can always refuse to supply personally identification information, except that it may prevent them from engaging in certain Site related activities. 

Non-personal identification information 

We may collect non-personal identification information about Users whenever they interact with our Site. Non-personal identification information may include the browser name, the type of computer and technical information about Users means of connection to our Site, such as the operating system and the Internet service providers utilized and other similar information. 

Web browser cookies 

Our Site may use “cookies” to enhance User experience. User’s web browser places cookies on their hard drive for record-keeping purposes and sometimes to track information about them. User may choose to set their web browser to refuse cookies, or to alert you when cookies are being sent. If they do so, note that some parts of the Site may not function properly. 

How we use collected information 

iPhoneCafe.dk may collect and use Users personal information for the following purposes: 

– To improve our Site, We may use feedback you provide to improve our products and services. 

How we protect your information 

We adopt appropriate data collection, storage and processing practices and security measures to protect against unauthorized access, alteration, disclosure or destruction of your personal information, username, password, transaction information and data stored on our Site. 

Sharing your personal information 

We do not sell, trade, or rent Users personal identification information to others. We may share generic aggregated demographic information not linked to any personal identification information regarding visitors and users with our business partners, trusted affiliates and advertisers for the purposes outlined above. 

Third party websites 

Users may find advertising or other content on our Site that link to the sites and services of our partners, suppliers, advertisers, sponsors, licensors and other third parties. We do not control the content or links that appear on these sites and are not responsible for the practices employed by websites linked to or from our Site. In addition, these sites or services, including their content and links, may be constantly changing. These sites and services may have their own privacy policies and customer service policies. Browsing and interaction on any other website, including websites which have a link to our Site, is subject to that website’s own terms and policies. 

Advertising 

Ads appearing on our site may be delivered to Users by advertising partners, who may set cookies. These cookies allow the ad server to recognize your computer each time they send you an online advertisement to compile non personal identification information about you or others who use your computer. This information allows ad networks to, among other things, deliver targeted advertisements that they believe will be of most interest to you. This privacy policy does not cover the use of cookies by any advertisers. 

Google Adsense 

Some of the ads may be served by Google. Google’s use of the DART cookie enables it to serve ads to Users based on their visit to our Site and other sites on the Internet. DART uses “non personally identifiable information” and does NOT track personal information about you, such as your name, email address, physical address, etc. You may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at http://www.google.com/privacy_ads.html 

Changes to this privacy policy 

iPhoneCafe.dk has the discretion to update this privacy policy at any time. When we do, we will post a notification on the main page of our Site. We encourage Users to frequently check this page for any changes to stay informed about how we are helping to protect the personal information we collect. You acknowledge and agree that it is your responsibility to review this privacy policy periodically and become aware of modifications. 

Your acceptance of these terms 

By using this Site, you signify your acceptance of this policy. If you do not agree to this policy, please do not use our Site. Your continued use of the Site following the posting of changes to this policy will be deemed your acceptance of those changes.

Contacting us 

If you have any questions about this Privacy Policy, the practices of this site, or your dealings with this site, please contact us at: admin@iphonecafe.dk

iPhoneCafe.dk
København, Danmark 
http://www.iphonecafe.dk

(This document was last updated on February 04, 2014)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>